Български English Руский
Начало   Новини   В "Складова техника"АД се проведе пресконференция на тема "Успешна стъпка при подобряване на условията на труд за служителите на 'Складова техника" АД "

В "Складова техника"АД се проведе пресконференция на тема "Успешна стъпка при подобряване на условията на труд за служителите на 'Складова техника" АД "

24.04.2018

            В края на месец април тази година в „Складова техника”АД завършва проект: "Подобряване условията на труд за служителите на "Складова техника" АД". Проектът се реализира с финансовата подкрепа на ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. , съфинансирана от Европейски Социален Фонд, Приоритетна ос 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места.       

              Проектът бе представен от изпълнителните директори на „Складова техника“ АД Емил Петков и Николай Стоев и от ръководителя му Венцислав Славов. На място бе и представителят на Управляващия орган по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 Мария Василева, която съобщи, че извършената проверка на дейностите по проекта не е констатирала пропуски.

         "Фокусът на проекта беше насочен към осигуряване на благоприятна работна среда на всички служители на дружеството, осигуряване на безопасност и здраве при работа, превенция на риска за всички заети лица, както и към въвеждането на промени  в организацията на труда и управление на човешките ресурси, което от своя страна  рефлектира положително върху производителността на труда в предприятието." подчерта Венцислав Славов.

            Проектът се реализира  през последните 11 календарни месеца, посредством изпълнение на следните дейности, които към момента са изпълнени изцяло:

            Дейност 1. Сформиране на екип за организация и управление на проекта; - в рамките на проекта беше избран екип от трима човека – ръководител, координатор и счетоводител, които осигуриха добро управление и изпълнение на проекта, финансова и техническа отчетност, създаване досие на проекта, както и следиха за законосъобразност и ефективност при изпълнението на проекта.

            Дейност 2. Разработване, адаптиране и въвеждане на стратегия за иновативно обучение на заетите лица за по-лесно съвместяване на професионалния и личния живот, както и закупуване на софтуер за управление на човешките ресурси; - Разработената и поставена за въвеждане стратегия включва начините за набиране на персонал, обучение и развитие на човешките ресурси, оценка на трудовото представяне на ЧР, управление на възнагражденията, осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, усъвършенстване на трудовите взаимоотношения, мотивиране и стимулиране на ЧР, мерки за насърчаване на съвместяването на професионален, семеен и личен живот, практики за гъвкаво работно време , ротация на работното място и други, практики за удължаване на професионалния живот на по-възрастните работници и служители над 54 години, професиограма на работните позиции и др.

            Чрез въвеждането в предприятието на софтуер за управление на човешките ресурси се променя организацията на управлението на персонала, която покрива всички дейности свързани с подбор, развитие, целеполагане, оценка, обучения, атестации, възнаграждения и мотивация на персонала. Софтуерната система осигурява: автоматизирано поддържане и управление на кадровата информация, автоматизирано изчисляване и отчитане на работните заплати,  автоматизирана връзка между кадровата информация и работните заплати, връзка с банки, обработка на масови плащания, печат на платежни нареждания, връзка със счетоводната програма. Софтуерния продукт се състои от няколко модула – заплати, кадри, хонорари отпуски и допълнителни модули свързани с управление на човешките ресурси.

            Дейност 3. Осигуряване на добри и безопасни условия на труд чрез закупуване на висококачествено работно облекло и лични предпазни средства; - Закупуването на лични предпазни средства и специално работно облекло е от съществено значение за предотвратяване на риска от трудови злополуки, травми и професионални заболявания и опазване на здравето на работници и служители. В изпълнение на проекта са доставени и раздадени на персонала зимни и летни работни костюми, елеци, зимни и летни тениски, предпазни обувки, ръкавици, престилки, очила, лицеви щитове, гамаши, ръкавели, антифони, шапки, маски, изолиращи боти, ботуши и др. в зависимост от идентифицираните рискове за всяка длъжност, по утвърден списък от Службата по трудова медицина.

            Дейност 4. Подобряване условията на труд чрез модернизация, реконструкция и обезопасяване на производствените помещения;

            - По тази дейност беше извършена подмяна на стара дървена дограма с нова ПВЦ дограма в административните помещения на „Битова техника”, с което значително се подобри микроклимата както през зимата така и през лятото, както и параметрите на работната среда „Температура на въздуха”, „Движение на въздуха” и „Степен на шум”.

            - По същата дейност в помещението пред бояджийния участък в Битова техника беше положена армирана бетонова настилка около 200 кв.м., след като бяха запълнени и трамбовани с баластра дупките от демонтаж на стара абезмасляваща линия и с това значително се промени обезопасяването на работната среда при ежедневното преминаване на работници и мотокари през този участък.

            - Към тази дейност бяха подменени старите, замърсени и амортизирани ПВЦ завеси на входовете на работните цехове в Складова техника и Битова техника. Подменени са 6 броя завеси с нови, прозрачни през които безопасно, при добра видимост, преминават хора и мотокари и същевременно се запазва температурата в работните помещения.

            Изпълнението на дейностите по реконструкция и модернизация доведе до минимизиране на риска от трудов травматизъм и подобряване качеството на работната среда и нейните фактори.

            Дейност 5. Осигуряване на социални придобивки чрез ремонт и оборудване; - В рамките на проекта по тази дейност беше извършен текущ ремонт на една стая за почивка в „Складова техника” и две стаи за почивка във „Верижни подемни механизми”. Беше доставено оборудване – маси и столове за обзавеждане на стаите за почивка. Ремонтните дейности включиха направа на прегради от гипсокартон, шпакловка и латексово боядисване на стени, блажно боядисване, направа окачени тавани растер претъркване на мозайка, направа настилка и первази гранитогрес, подмяна на дървена с ПВЦ дограма, доставка и монтаж алуминиеви врати, фаянсова облицовка, подмяна ВиК, подмяна осветителни тела и др.

            Чрез изпълнението на тези ремонти се постигна благоприятна работна среда, осигуряваща добри и безопасни условия на труд, качествена почивка, с оглед повишаване мотивацията на работниците, а оттам и производителността на труда.

            Дейност 6. Визуализация; - Дейностите за информация и публичност са задължителни според условията за изпълнение на проекта и целят запознаване на обществеността с проектните дейности и помощта получена от Европейския социален фонд.  

            - В изпълнение на тази дейност са проведени две пресконференции – първата в началото на проектния срок, в която се представи проекта с неговите идеи, дейности и очаквания - и втората  - в край на проекта, която има характер на своеобразен отчет за изпълнението на проекта.

            - Изработена е информационна табела информираща за параметрите на проекта, и това че проекта се реализира с финансовата подкрепа на Европейски социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.  Табелата е поставена до главния вход на дружеството.

            - Изработени са брошури с информация за проекта и са раздадени на участниците в целевата група и на външни лица.

            - Отпечатани са стикера, със символите на Европейския социален фонд и ОП”Развитие на човешките ресурси” и са разлепени по обектите  - финансирани по проекта – маси, столове, врати, дограма, ПВЦ-завеси, както и по лични предпазни средства, където е възможно. 

            - Върху работните облекла, на горния малък джоб, са щамповани цветните символи на Европейския социален фонд и Оперативна програма”Развитие на човешките ресурси”.

            - Върху всички отчетни документи свързани с отразяване на проекта, най-отгоре са поставени логата на Европейски социален фонд о Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

         Всички информационни материали са изработени при спазване на техническите характеристики съгласно Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020г.                                 

           С реализирането на проекта Дружеството постигна - подобряване на качеството на работните места, повишаване на производителността, осигуряване на безопасност и здраве при работа и превенция на рисковете от трудов травматизъм, благоприятни условия на труд, за осигуряване на по-висока и по-качествена заетост, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, които са и част от трите основни стълба на стратегията на ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014- 2020 г.

            Ползите за заетите лица, след завършване на проекта, са следните: - осигурена професионална заетост, повишена удовлетвореност от работата и нараснали доходи, безопасност и здраве при работа, осигурени професионална реализация и социална интеграция.

            Цялостният резултат от изпълнението на проекта е повишаване на производителността, адаптивността и качеството на работната сила.

            Обща стойност на проекта по договор: 245 166,67 лв.

            Размер на завършените и заплатени дейности: 235 904,69 лв.

               

 


Обратно