Български English Руский
Начало   Новини   В "Складова техника"АД се проведе пресконференция за журналисти от местни медии във връзка представяне на Проект № BG05M9OP001-1.008-1946-С01 с наименование: "Подобряване условията на труд за служителите на "Складова техника" АД"

В "Складова техника"АД се проведе пресконференция за журналисти от местни медии във връзка представяне на Проект № BG05M9OP001-1.008-1946-С01 с наименование: "Подобряване условията на труд за служителите на "Складова техника" АД"

11.10.2017

Договор № BG05M9OP001-1.008-1946-С01 по процедура за набиране на проекти “Добри и безопасни условия на труд“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 г. , съфинансирана от ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

Приоритетна ос 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места

Наименование на процедурата: “Добри и безопасни условия на труд“

 

           Фирма „Складова техника” АД гр.Горна Оряховица има 100 годишна история. Основана е през 1916 г. от четиримата братя Раеви, които откриват собствена фабрика за производство и ремонт на печки. През всички години на своето съществуване фирмата е била структуроопределяща и с голямо обществено значение за региона.  Към настоящия момент във фирмата работят средно 300 човека и се произвежда подемно-транспортна и битова техника. Производството се извършва на три производствени площадки – „Складова техника и вътрешно-заводски транспорт”, „Битова техника” и „Верижни подемни механизми”. Произвеждат се  познатата на поколения българи печка „Раховец” - в няколко цвята /бял, зелен и червен/, с керамичен плот, с електрически котлони, готварски печки, над 100 модела камини, камери за вграждане и пелетни котли в областта на битовата техника. В областта на подемната и складова техника фирмата произвежда верижни и въжени  електротелфери – с различна товароподемност, ръчни верижни макари и колички, кранове и кранови компоненти, транспалетни колички, високоповдигачи и трансманипулатори. Над 90% от производството на фирмата отива за износ в 40 държави.

            „Складова техника” АД поддържа реномето си на сериозен европейски производител посредством висок професионализъм, ангажираност към изискванията на клиентите и непрекъснато усъвършенстване и обновяване на продуктовите линии. В потвърждение на това през 2012-2014г. е спечелен и реализиран проект „Повишаване конкурентноспособността на „Складова техника”АД чрез инвестиции в „Зелена индустрия” по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013г. По проекта бяха доставени и внедрени в производство високопроизводителни и енергоспестяващи машини и съоръжения, на стойност 1 500 000 евро.

            През тази година е спечелен проект с наименование: "Подобряване условията на труд за служителите на "Складова техника" АД", чрез който Ръководството на фирмата се стреми и цели да подобри качеството и условията на труд за всички работни места. Предмет на настоящото представяне е именно този проект.

            Проектът се реализира с финансовата подкрепа на ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. , съфинансирана от Европейски Социален Фонд, Приоритетна ос 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места.

            Общата стойност на проектното предложение е 245 166, 67 лв., а размерът на безвъзмездната финансова помощ – 196 133, 34 лв. Проектът бе представен от изпълнителните директори на „Складова техника“ АД Николай Стоев и Емил Петков и от ръководителя му Венцислав Славов. 

             Проектът е фокусиран върху осигуряване на благоприятна работна среда на всички служители, както и върху въвеждане на промени в организацията на труда и управление на човешките ресурси, което ще рефлектира положително върху производителността. Целта на ръководството е не само да се поддържат минималните изискуеми съгласно законодателството параметри, а непрекъснато да се инвестира и в осигуряване и поддържане на оптималните такива.

             В рамките на проекта ще бъде разработена и внедрена стратегия за управление на човешките ресурси с оглед подобряване организацията на работа. За служитеилте ще бъде закупено висококачествено работно облекло и лични предпазни средства съгласно списък, утвърден от Службата по трудова медицина. Производствените цехове в „Битова техника“ – една от трите  площадки на „Складова техника“ АД, ще бъдат модернизирани, реконструирани и обезопасени. В проекта са заложени и социални придобивки – обособяването на стаи за отдих чрез извършване на текущ ремонт и осигуряване на оборудване. 

            Обхватът на проекта е 289 служители. С изпълнението на проекта ще се повишат производителността, адаптивността и качеството на работната сила. 

            Кратко описание на проекта:

            "Складова техника" АД се стреми да гарантира оптимални условия на труд на всички свои служители за протичането на нормален работен процес в отделните фази на провежданата производствена дейност. С настоящия проект ръководството на предприятието се стреми и цели да подобри качеството и условията на труд за всички работни места, както и към превенция на риска за всички заети лица, включени в целевата група. Фокусът на проекта се отнася до осигуряване на благоприятна работна среда на всички служители на предприятието, както и към въвеждането на промени в организацията на труда и управление на човешките ресурси, което от своя страна ще рефлектира положително върху производителността на труда. Един от основните елементи от постоянната стратегия на дружеството е осигуряване на заетите лица на здравословни и безопасни условия на труд. Целта е не само да се поддържат минималните изискуеми съгласно законодателството параметри, а непрекъснато да се инвестира и в осигуряване и поддържане на оптималните такива, както и да се гарантира на служителите комфорт по време на целия работен процес. В допълнение, целите на проекта съответстват напълно с приоритетите на ОП "Развитие на човешките ресурси".

            С реализирането на проекта Дружеството ще постигне следните специфични цели, заложени в проектното предложение:

     -Подобряване на качеството на работните места чрез разработване и внедряване на стратегия за управление на човешките ресурси с оглед подобряване на организацията на работа, развитие на човешките ресурси, повишаване на производителността.

     -Осигуряване на безопасни условия на труд и превенция на рисковете чрез закупуване на висококачествено предпазно работно облекло и ЛПС съгласно утвърден списък на Службата по трудова медицина.

     -Подобряване условията на труд в "Складова техника" АД чрез модернизация, реконструкция и обезопасяване на производствените цехове.

     -Постигане на благоприятни условия посредством осигуряване на социални придобивки - стаи за отдих за служителите чрез извършване на текущ ремонт и осигуряване на необходимото оборудване.

 Очаквани резултати:

 Резултатите от изпълнението на настоящото проектно предложение са ориентирани към постигане на:

            (1) по-висока и по-качествена заетост;

            (2) намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване,

            които са и част от трите основни стълба на стратегията на ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014- 2020 г.

            Ползите за заетите лица ще бъдат: постигнат висок професионализъм, осигурена професионална заетост, повишена удовлетвореност от работата и нараснали доходи, осигурени професионална реализация и социална интеграция.

            Цялостният резултат ще бъде повишаване на производителността, адаптивността и качеството на работната сила.

            Обща стойност на проектното предложение: 245 166.67 лв.

            Размер на безвъзмездната финансова помощ: 196 133.34 лв.

            Срок за изпълнение на проекта:  11 месеца

 


Обратно