Български English Руский
Начало   Новини   В "Складова техника"АД стартира проект по ОП"Развитие на човешките ресурси"

В "Складова техника"АД стартира проект по ОП"Развитие на човешките ресурси"

07.06.2017

Проект № BG05M9OP001-1.008-1946

С наименование: "Подобряване условията на труд за служителите на "Складова техника" АД"
Договор № BG05M9OP001-1.008-1946 по процедура за набиране на проекти “Добри и безопасни условия на труд“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 г. , съфинансирана от ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

Приоритетна ос 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места

Наименование на процедурата: “Добри и безопасни условия на труд“

Кратко описание на проекта:

"Складова техника" АД се стреми да гарантира оптимални условия на труд на всички свои служители за протичането на нормален работен процес в отделните фази на провежданата производствена дейност. С настоящия проект ръководството на предприятието се стреми и цели да подобри качеството и условията на труд за всички работни места, както и към превенция на риска за всички заети лица, включени в целевата група. Фокусът на проекта се отнася до осигуряване на благоприятна работна среда на всички служители на предприятието, както и към въвеждането на промени в организацията на труда и управление на човешките ресурси, което от своя страна ще рефлектира положително върху производителността на труда. Един от основните елементи от постоянната стратегия на дружеството е работодателите, осигуряващи на заетите лица здравословни и безопасни условия на труд. Целта обаче е не само да се поддържат минималните изискуеми съгласно законодателството параметри, а непрекъснато да се инвестира и в осигуряване и поддържане на оптималните такива, както и да се гарантира на служителите комфорт по време на целия работен процес. В допълнение, целите на проектното предложение съответстват напълно с приоритетите на ОП "Развитие на човешките ресурси".

С реализирането на проекта Дружеството ще постигне следните специфични цели, заложени в проектното предложение:

     -Подобряване на качеството на работните места чрез разработване и внедряване на стратегия за управление на човешките ресурси оглед подобряване на организацията на работа, развитие на човешките ресурси, повишаване на производителността.

     -Осигуряване на безопасни условия на труд и превенция на рисковете чрез закупуване на висококачествено специално работно облекло, ЛПС съгласно утвърден списък на Службата по трудова медицина.

     -Подобряване условията на труд в "Складова техника" АД чрез модернизация, реконструкция и обезопасяване на производствените цехове.

     -Постигане на благоприятни условия посредством осигуряване на социална придобивка стая за отдих за служителите чрез извършване на текущ ремонт и осигуряване на необходимото оборудване.

 

Очаквани резултати:

 

Резултатите от изпълнението на настоящото проектно предложение са ориентирани към постигане на:

(1) по-висока и по-качествена заетост;

(2) намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване,

които са и част от трите основни стълба на стратегията на ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014- 20120 г.

 

Ползите за заетите лица ще бъдат: постигнат висок професионализъм, осигурена професионална заетост, повишена удовлетвореност от работата и нараснали доходи, осигурени професионална реализация и социална интеграция.

Цялостният резултат ще бъде повишаване на производителността, адаптивността и качеството на работната сила.

Обща стойност на проектното предложение: 245 166.67 лв.

Размер на безвъзмездната финансова помощ: 196 133.34 лв.

Срок за изпълнение на проекта:  11 месеца


Обратно